سبک ۴۵ هزار تومان

سنگین ۶۵ هزار تومان

خیلی سنگین ۱۰۰ هزار تومان

سبک شکستنی ۶۵ هزار تومان

سنگین شکستنی ۹۵ هزار تومان

یزد هزینه پیک ۳۵ هزار تومان